easy site maker

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO


Szanowni Państwo,

   

   Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe ELEKTRET Sp. z o.o. Sp. j. informuje Państwa, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ELEKTRET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. z siedzibą w Limanowej,

ul. Tarnowska 9D, 34-600 Limanowa, NIP 7372209266, Regon 365973139, KRS 0000880756, Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zamieście 31, 34-650 Tymbark lub e-mail:           ksiegowosc@elektret.pl;

3) Inspektor ochrony danych w ELEKTRET Sp. z o.o. Sp. j. nie został wyznaczony;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

5) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają   się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

6) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

7) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru                   Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

8) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

9) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego;


Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem ksiegowosc@elektret.pl lub kontakt pisemny: Zamieście 31, 34-650 Tymbark