free site maker

ELEKTRET PROMOCJE

Odwiedź naszą stronę na FB aby sprawdzić promocje ogólne, lub dotyczące wybranych oddziałów. Możesz też zajrzeć na witrynę serwisu MEGACENNIK i zobaczyć wszystkie oferowane przez nas towary.

www.elektret.pl

Regulamin promocji "SIMET"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji „SIMET” zwanej dalej promocją, jest Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000032994, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 611-221-12-204, zwane dalej Organizatorem.

1.1. Promocja rozpoczyna się 19.09.2022

1.2.. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Elektret ul. Tarnowska 9d 34-600 Limanowa , współpracującej z Organizatorem

1.3. Promocja ma na celu promowanie zakupów produktów oferowanych przez SIMET S.A , których

           dostawcą jest Organizator.


II. ZASADY PROMOCJI

2.1 Sprzedażą w ramach Promocji objęte są:

WSZYSTKIE PRODUKTY W OFERCIE SIMET S.A

2.2. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich klientów ELEKTRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

2.3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Aby wziąć udział w promocji, Osoba, musi złożyć zamówienie na wyroby objęte promocją drogą e-mailową, faksem, telefonicznie, osobiście, w ELEKTRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA w terminie 19.09.-30.10.2022.

Przy każdym jednorazowym zakupie produktów SIMET za kwotę 300 zł brutto

osoba otrzyma kubek termiczny z logo SIMET. SA oraz ELEKTRET

Przy każdym jednorazowym zakupie produktów SIMET za kwotę 500 zł brutto

osoba otrzyma kubek termiczny z logo SIMET. SA oraz ELEKTRET

3.2. Zamówienia nie ulegają kumulacji w okresie promocji.

3.3. Promocja dotyczy zamówień, na które zostanie wystawiona faktura w okresie promocji.


IV. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po dokonaniu premiowanego zakupu wraz z zamówionym towarem (nagroda + towar stanowi pakiet promocyjny) w punktach sprzedaży

- Limanowa ul. Jana Pawła II 5a 34-600 Limanowa

- Zamieście 31 34-650 Tymbark

- Mszana Dolna ul. Starowiejska 39 34-730 Mszana Dolna

- Myślenice ul. Słowackiego 96 B 32-400 Myślenice

- Rabka Zdrój ul. Zakopiańska 6B 34-700 Rabka

- Łódź ul. Kolumny 205 93-612 Łódź

- Gdańsk ul. Jabłoniowa 58 80-175 Gdańsk

- Jarosław ul. Pruchnicka 5 37-500 Jarosław

4.2. Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT/paragon, wystawiona/y w okresie 19.09.2022 – 30.10.2022

Produkt niewadliwy zakupiony w promocji, po odebraniu nagrody nie podlega zwrotowi!

4.3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu.

 4.4. Nagroda objęta niniejszą promocją nie będzie stanowiła oddzielnej pozycji na fakturze.

 4.5. Ilość nagród w promocji – Ograniczona do wyczerpania puli nagród


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.elektret.pl

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.

5.3. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.

5.5 Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U.2018.1000). Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaz@simet.com.pl. Program lojalnościowy ELPUNKT

Zbieraj punkty, wymieniaj na nagrody.

REGULAMIN


   I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez ELEKTRET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w Limanowej Programie „EL PUNKT”, zwanym dalej „Programem”.
-Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w oddziałach ELEKTRET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w Limanowej, wpisanej w Rejestrze w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000880756, zwanej dalej „Organizatorem Programu”.
-Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na „formularzu uczestnictwa
w Programie”, wypełnianym przez Uczestnika w chwili przystąpienia do Programu. Naruszenie przez Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu, może
spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień, przysługujących mu z tytułu udziału w Programie.
     II. Warunki uczestnictwa w Programie
W Programie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów towarów w oddziałach Organizatora Programu.
     III. Zasady Programu
1.Osobie dokonującej po raz pierwszy w okresie trwania Programu zakupu towarów
w oddziale Organizatora, zostanie wydana, po wyrażeniu woli przystąpienia do udziału
w Programie i podpisaniu „formularza uczestnictwa w Programie”, Karta opatrzona Indywidualnym Numerem Uczestnika. Kartą może się posługiwać każdy Uczestnik
lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik winien
ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.
2.Uczestnik Programu gromadzi punkty na zasadach określonych poniżej poprzez dokonywanie zakupów towarów w oddziałach Organizatora.
3.Organizator nalicza Uczestnikowi punkty w dniu wystawienia przez Organizatora faktury VAT, dokumentującej zakup towarów przez (dla) Uczestnika Programu w oddziale Organizatora. W przypadku wystawienia faktury VAT z odroczonym terminem płatności, Uczestnik uzyska możliwość wykorzystania naliczonych punktów (ich wymiany
na nagrodę) po terminowym uregulowaniu całej należności wobec Organizatora Programu.
4.Organizator Programu nalicza Uczestnikowi punkty według następującego przelicznika: 1 punkt za każde 80 złotych netto wartości zakupionych u Organizatora towarów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad naliczania punktów w trakcie trwania Programu.
5.Informacje na temat ilości zgromadzonych przez Uczestnika punktów są udzielane w oddziałach Organizatora.
6.Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów Uczestnik może wymienić punkty na nagrody wyszczególnione w Katalogu nagród, dostępnym w oddziałach Organizatora lub na stronie internetowej www.elektret.pl.
7.Wartość punktowa każdej nagrody podana jest w Katalogu nagród.
8.Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny (gotówkę).
9.Przy realizacji punktów Uczestnicy mogą sumować punkty gromadzone przy użyciu różnych Kart.
10.Warunkiem dokonania wymiany punktów na nagrodę jest uregulowanie przez Uczestnika Programu wszystkich przeterminowanych należności wobec Organizatora Programu.
11.W celu realizacji punktów (ich wymiany na nagrodę) Uczestnik zgłasza się do oddziału Organizatora i składa wniosek o wymianę określonej liczby punktów na odpowiednią, wybraną przez siebie nagrodę.
12.W przypadku gdy wybrana nagroda jest dostępna w oddziale Organizatora, może ona zostać odebrana przez Uczestnika Programu niezwłocznie po złożeniu wniosku.
13.Wydanie nagrody Uczestnikowi nastąpi w oddziale Organizatora w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia. O możliwości odbioru nagrody Organizator poinformuje Uczestnika telefonicznie, faxem lub pisemnie na adres wskazany przez Uczestnika.
14.W chwili wydania Uczestnikowi wybranej przez niego nagrody, Organizator odejmuje Uczestnikowi stosowną ilość punktów, odpowiadającą wartości punktowej wydanej nagrody.
15.W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Organizatora zamieszczonej w Katalogu nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia określonej nagrody produktem o tych samych lub zbliżonych parametrach, co zostanie wcześniej uzgodnione z Uczestnikiem Programu.
16.Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów (uzyskaniem nagrody) obciążają Uczestnika.
17.Zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, Uczestnicy otrzymujący nagrody w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samodzielnie rozliczają się podatkowo z otrzymanych nagród.
18.Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów zgromadzonych przez Uczestnika (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w oddziale Organizatora lub telefonując pod numer 018/3301367 w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany ilości punktów (tj. od dnia zakupu towarów albo dnia realizacji punktów).
19.Uczestnik, który zgubił Kartę obowiązany jest zgłosić ten fakt Organizatorowi
i dokonać zastrzeżenia Karty. Po dokonaniu zastrzeżenia Karty Organizator nie będzie naliczał Uczestnikowi punktów przy dokonywaniu zakupów towarów w oddziale Organizatora z użyciem utraconej Karty. Uczestnikowi, który zgubił Kartę zostanie wydana nowa Karta i zostaną przydzielone punkty w ilości zarejestrowanej przez
Organizatora w chwili dokonania zgłoszenia i zastrzeżenia Karty przez Uczestnika.
20.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranej nagrody lub z zakupu towaru, stanowiącego podstawę naliczenia punktów, Organizator odejmie Uczestnikowi odpowiednią ilość punktów. Odjęte punkty nie ulegają przywróceniu.
     IV. Reklamacje
1.Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta. W przypadku korzystania przez Uczestnika z uprawnień wynikających z gwarancji, Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancyjnym.
2.W przypadku ujawnienia się wady fizycznej nagrody nie posiadającej karty gwarancyjnej producenta, Uczestnik Programu winien zgłosić ten fakt Organizatorowi, dostarczając nagrodę do oddziału Organizatora. Podstawą do złożenia reklamacji jest wylegitymowanie się przez Uczestnika potwierdzeniem wydania nagrody. W razie istnienia podstaw do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego sprzedawcy produktu stanowiącego nagrodę, Organizator dokona takiego zgłoszenia sprzedawcy zgodnie z procedurą reklamacyjną właściwą dla danego produktu i następnie poinformuje Uczestnika o stanowisku sprzedawcy co do zasadności złożonej reklamacji.
     V. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Katalog nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i Katalogu nagród w trakcie trwania Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie i Katalogu nagród będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w oddziałach Organizatora i na stronie internetowej www.elektret.pl.
3. Program obowiązuje od dnia 1.03.2008 roku przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w każdym czasie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Programu w sposób wskazany w punkcie 2. Punkty zgromadzone przez Uczestników w trakcie trwania Programu, a nie wymienione na
nagrody przed jego zakończeniem tracą ważność.

SOLID COLOR INTRO WITH IMAGE

Solid color intro with an image on the right side. Also this block has no paddings.

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.